WVGGZ

Mr. van Keulen en Mr. Kieft zijn gespecialiseerd in Wvggz-zaken.

De Wet verplichte ggz (hierna: Wvggz) is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Het gaat om zaken waarbij cliënten zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dan wel om cliënten die in de thuissituatie ambulante hulpverlening ontvangen.

Wij staan Wvggz-clienten bij tijdens zittingen waarin wordt geoordeeld over een verzoek tot een crisismaatregel of een verzoek tot een zorgmachtiging.

Uiteraard treden wij ook op in klachtenprocedures.

U kunt op twee verschillende wijze gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Allereerst kunt u op last van de burgemeester met een crisismaatregel worden opgenomen. Dit betreft een zogenaamde spoedprocedure. De rechter beslist dan binnen 3 dagen, nadat u gedwongen bent opgenomen, of de crisismaatregel met 3 weken kan worden verlengd. Dit doet de rechter tijdens de zitting aan de hand van de door de psychiater opgemaakte medische verklaring.

Daarnaast beoordeelt de rechter of is voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan een crisismaatregel.

Er dient sprake te zijn van:

Onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor uzelf en of anderen;

Een ernstig vermoeden van een bestaan van een psychische stoornis;

Anders gezegd: er moet sprake zijn van een ernstig vermoeden dat het gedrag van een persoon als gevolg van een vermoedelijke aanwezige psychische stoornis dreigend ernstig nadeel veroorzaakt;

Ernstig nadeel wat enkel kan worden weggenomen door de crisismaatregel, waarbij de zorgmachtiging niet kan worden afgewacht;

Verzet van de betrokkene tegen het verlenen van zorg.

Uiteraard luistert de rechter tijdens de zitting ook naar uw wensen, waarbij de advocaat in de gelegenheid wordt gesteld namens u te bepleiten dat de crisismaatregel moet worden afgewezen.

Daarnaast kunt u ook met een zorgmachtiging worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De rechter kijkt dan of sprake is van:

  • Dreigend ernstig nadeel voor uzelf en of anderen;
  • Een psychische stoornis;
  • Ernstig nadeel wat enkel kan worden weggenomen door de zorgmaatregel;
  • Verzet van de betrokkene tegen het verlenen van zorg.

Wanneer de rechter een zorgmachtiging verleent, dan neemt de rechter ook een beslissing over welke vormen van verplichte zorg op u van toepassing zijn.

Bij verplichte zorg kunt u denken aan bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, het beperken van de bewegingsvrijheid, onderzoek aan kleding en lichaam en een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Wanneer de rechter van oordeel is dat een opname in een psychiatrisch ziekenhuis niet noodzakelijk is, dan kan de zorgmachtiging ook in de thuissituatie worden uitgevoerd. In dat geval zal (meestal) een psychiatrisch verpleegkundige periodiek bij u thuis langskomen om te kijken of het goed met u gaat. Ook in de thuissituatie kan de rechter u verplichten om medicatie onder toezicht van een verpleegkundige in te nemen.

Het is dan ook van belang dat u zich in bovenstaande gevallen laat bijstaan door een gespecialiseerde Wvggz advocaat.

Wanneer een zorgmachtiging voor het eerst wordt verleend dan is de maximale termijn zes maanden. Is een eerste zorgmachtiging niet voldoende gebleken dan kan een aansluitende machtiging worden verleend voor de duur van twaalf maanden. Is er sprake van een langdurig traject en is er gedurende vijf jaren aaneengesloten verplichte zorg verleend, dan kan een zorgmachtiging voor de duur van twee jaar worden verleend door de rechter.

Tegen een beslissing van de zorgmachtiging is geen hoger beroep mogelijk. Wel is het in sommige gevallen mogelijk om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Aangetoond moet dan worden dat de rechter in strijd met de wet heeft gehandeld.

Voor de groep mensen met een verstandelijke beperking en voor psychogeriatrische patiënten – denk aan mensen met dementie – is een aparte wet in het leven geroepen, namelijk de Wet zorg en dwang (Wzd).

Ook deze groep mensen kan te maken krijgen met een gedwongen opname die vraagt om een rechterlijke beslissing. Mr. van Keulen en Mr. Kieft zijn ook in de zaken opgeleid om tijdens de zitting bijstand te verlenen.

Lees hier de blog van Mr. van Keulen over de plaatsing van Bopz-patiënten in een TBS-kliniek en de blog over de nieuwe Wet zorg en dwang / Wet verplichte zorg geestelijke gezondheidszorg.