Jeugd(straf)recht

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die in Nederland in aanraking komen met de politie vallen onder het jeugdstrafrecht.

Kinderen van onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat laat onverlet dat deze kinderen wel degelijk door de politie mogen worden aangehouden en worden meegenomen voor politieverhoor.

Van Keulen & Dirkzwager houden zich bezig met het jeugdstrafrecht.

Zij begrijpen maar al te goed dat de aanhouding van een jeugdige niet alleen voor de jeugdige zelf, maar ook voor de ouders met veel emotie gepaard gaat. Van Keulen & Dirkzwager hebben daarom niet alleen oog voor de jeugdige maar ook voor de ouders. Ze proberen hen zo goed mogelijk door het gehele proces te begeleiden.

Neem direct contact op met mr. Van Keulen of mr. Dirkzwager zodat u kunt bespreken hoe ze u kunnen helpen.

Mr. Van Keulen & mr. Dirkzwager verlenen tevens bijstand aan jongeren die met een PIJ-maatregel worden bedreigd. Een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) wordt toegepast in het jeugdstrafrecht en staat ook wel bekend als jeugd-TBS. De rechter kan een PIJ-maatregel opleggen indien een jongere zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf en waarbij tevens een ontwikkelingsstoornis is vastgesteld.

Met een PIJ-maatregel kan een jongere in een jeugdinrichting worden geplaatst. De rechter kan een PIJ-maatregel opleggen aan een jeugdige (tot 18 jaar) en onder voorwaarden bij jongvolwassenen (18 tot 23 jaar).

De PIJ-maatregel is met name bedoeld om de jongere te behandelen, zodat herhaling in de toekomst voorkomen kan worden. Ondanks dat de PIJ-maatregel in sommige gevallen uitkomst kan bieden, zijn wij persoonlijk van mening dat een jongere niet in een gevangenis thuishoort en zeker niet langdurig.

Helaas is dit met het oog op de wetswijziging van 1 april 2014 wel degelijk mogelijk. Immers maakt deze wetswijziging het mogelijk om een PIJ-maatregel om te zetten in een TBS-maatregel met dwangverpleging. Dit kan (in theorie) betekenen dat een jongere op de longstay terecht komt en nooit meer terugkeert naar de maatschappij.

Waarschijnlijk zal het in de praktijk niet zo’n vaart nemen, maar alleen al het idee dat het mogelijk is, maakt dat voor advocaten een belangrijke taak is weggelegd om alles in het werk te stellen een dergelijke omzetting te voorkomen.

Civiel jeugdrecht

Mr. Dirkzwager staat ook minderjarigen bij in procedures waarbij de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie een verzoek hebben ingediend tot een machtiging gesloten uithuisplaatsing. De rechter beslist of het verzoek toegewezen kan worden en bepaalt ook voor welke periode dit is. Als de rechtbank het verzoek toewijst, wordt een minderjarige in een gesloten instelling voor jeugdhulp geplaatst. Dit kan alleen als er sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen en om te voorkomen dat de minderjarige zich aan de jeugdhulp onttrekt óf om te voorkomen dat anderen de minderjarige aan de jeugdhulp onttrekken.

Dergelijke procedures zijn erg ingrijpend voor een minderjarige en diens ouders, omdat een machtiging gesloten uithuisplaatsing het allerlaatste redmiddel is om een minderjarige de juiste hulp te kunnen bieden en je voor een bepaalde periode niet meer thuis kunt wonen.

Als er een verzoek tot een machtiging gesloten uithuisplaatsing is ingediend, kan mr. Dirkzwager je in deze procedure bijstaan en de rechter verzoeken om de machtiging af te wijzen, om de machtiging voor een kortere periode dan gevorderd toe te wijzen of om een voorwaardelijke machtiging op te leggen waarbij in samenspraak met de gecertificeerde instelling voorwaarden worden gesteld die nageleefd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan kan de voorwaardelijke machtiging alsnog omgezet worden in een onvoorwaardelijke machtiging en wordt de minderjarige alsnog uit huis geplaatst.

Tegen de beslissing van de rechtbank staat beroep open binnen 3 maanden na de uitspraak bij het gerechtshof. Ook in deze procedure kan mr. Dirkzwager u bijstaan.