Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met onze advocaten.

1. Toepasselijkheid

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. Van Keulen, mr. Dirkzwager en/of mr. Kieft (hierna: de opdrachtnemer).
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer met de cliënt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
c. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de opdrachtnemer aanvaardde opdrachten.

2. Opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is aanvaard.
b. De cliënt is gerechtigd de opdracht te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
c. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
d. In geval van verhindering van de opdrachtnemer, behoudt zij zich het recht voor om de opdracht uit te laten voeren door een ander.

3. Werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening

a. Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening worden onder meer – doch niet uitsluitend – begrepen:
• inkomende en uitgaande telefoongesprekken;
• correspondentie;
• het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
• het bestuderen van door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, schriftelijke bescheiden en het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
• het bijwonen van zittingen van kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven;
• het opmaken van processtukken;
• het bezoeken van cliënten c.q. gedetineerden in huizen van bewaring, politiebureaus en (jeugd)gevangenissen en (tbs)klinieken;
• reistijden van en naar zittingen, besprekingen en vergaderingen.
b. De opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten.
c. Indien inschakeling van een deurwaarder noodzakelijk is krachtens wettelijke bepalingen komen de door deze(n) te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever. Deze externe kosten zullen onafhankelijk van de kosten honorarium advocaat bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat tevens – doch niet uitsluitend – onder externe kosten wordt begrepen, de kosten voor het doen horen van getuigen en deskundigen a decharge, alsmede de griffierechten.
e. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat indien in een namens hem gevoerde civiele procedure in zijn nadeel wordt beslist, hij verplicht is de proceskosten, waartoe hij is veroordeeld, aan de wederpartij te voldoen.
f. Opdrachtgevers, die procederen met gefinancierde rechtsbijstand zijn evenzeer verplicht krachtens de Wet op de Raden voor Rechtsbijstand griffierechten en deurwaarderskosten zelf te voldoen, kosten verbonden aan het doen horen van getuigen en/of deskundigen alsmede een eventuele proceskostenveroordeling.

4. Honorarium en declaraties

a. De opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aan te vangen c.q. voort te zetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan (eventueel vermeerderd met 21 % BTW) of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door de opdrachtnemer in redelijkheid worden vastgesteld.
b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met de BTW, exclusief kantoorkosten, reiskosten en externe kosten. Het risico voor de tijdsduur van de procedure dan wel advisering van opdrachtnemer ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
c. Afhankelijk van de aard van de zaak en de aard van de te verrichten werkzaamheden heeft de opdrachtnemer het recht om af te wijken van het beginsel ‘declareren op basis van gewerkte uren’.
d. Opdrachtgever ontvangt een urenspecificatie van gewerkte uren bij eindafrekening.
e. Kosten die de opdrachtnemer namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.
f. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door de opdrachtnemer.
g. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, althans binnen zodanige termijn als op de factuur is vermeld, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
h. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de opdrachtnemer gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
i. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, op grond waarvan de opdrachtnemer bevoegd is de overeenkomst tot dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming van het bepaalde in de deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
j. Telefoongesprekken worden in eenheden van 6 minuten gedeclareerd.
k. De opdrachtnemer brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten in rekening, met dien verstande dat bij einddeclaratie op basis van daadwerkelijk gewerkte uren nooit meer dan 6% kantoorkosten van het totaal gedeclareerde bedrag ter zake honorarium, exclusief BTW, in rekening wordt gebracht.
l. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing en / of die anderszins voor rekening van de cliënt komen.
m. De opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele gelden van de cliënt, bijvoorbeeld afkomstig uit hoofde van een schadevergoeding voor de cliënt, uitbetaald aan het kantoor op de Rekening Stichting Derdengelden en/of op de bankrekening van de opdrachtnemer aan te wenden voor openstaande facturen van de cliënt, voor zover deze niet binnen de onder 4g van de algemene voorwaarden zijn betaald.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Opdrachtgever wordt attent gemaakt op het mogelijke recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor teneinde opdrachtgever niet op gesubsidieerde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen daaromtrent tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en voorafgaand aan de werkzaamheden per e-mail dan wel schriftelijk vastgelegd.
b. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te voldoen voordat de opdrachtnemer haar werkzaamheden start. Indien en voor zover de werkzaamheden reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage niet is voldaan.
c. Opdrachtgevers die alleenstaand zijn en een inkomen hebben met een maximum tot € 27.900 bruto per jaar kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam.
d. Opdrachtgevers, die gehuwd zijn dan wel samenwonen, dan wel een éénoudergezin hebben en een jaarinkomen hebben met een variabel maximum tussen de € 27.500,– en € 39.400,– bruto, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam.
e. De onder c en d van dit artikel genoemde bedragen worden (half)jaarlijks gewijzigd door de Raad voor de Rechtsbijstand. De door de Raad gepubliceerde bedragen zijn geldend, indien en voor zover de in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen niet (tijdig) zijn aangepast.
f. De onder c en d genoemde bedragen zijn bepaald door de Raad voor de Rechtsbijstand en gelden met ingang van 1 januari 2020.
g. De opdrachtgever die bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand, maar wiens financiële situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat hij in beginsel wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is verplicht binnen 1 (één) maand nadat deze wijziging is ingetreden de opdrachtnemer van deze wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk op de hoogte te brengen.
h. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever die de in het vorige lid vermelde informatieverplichting jegens opdrachtnemer, niet geheel dan wel niet deugdelijk nakomt jegens de opdrachtnemer.

6. Gelden van derden

a. Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden, ten name van de Stichting Derdengelden Van Keulen & Dirkzwager advocaten te Amsterdam, hierna te noemen “derdenrekening”.
b. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt dan wel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht de opdrachtnemer zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening.
c. De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
b. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de opdrachtnemer niet binnen een jaar na ontdekking van een omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid schriftelijk in kennis is gesteld.
c. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers is uitgesloten.
d. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden zoals bedoeld in artikel 3 onder b.

8. Opvolging

a. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening ermee bekend te zijn dat het de advocaten van maatschap op grond van de tussen advocaten geldende gedragsregels verboden is om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van opdrachtgever, indien deze (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen jegens zijn vorige advocaat heeft voldaan, tenzij de vorige advocaat geen bezwaar heeft jegens overname dan wel blijkt dat de niet-betaling een gevolg is van onmacht.
b. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade, indien door opdrachtgever niet tijdig is voldaan aan de financiële verplichtingen jegens de vorige advocaat.

9. Beëindiging

a. Zowel de opdrachtnemer als de cliënt kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
b. De opdrachtnemer heeft het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
c. De overeenkomst tot dienstverlening kan door de opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd dan wel ontbonden in de volgende gevallen:
• indien de opdrachtgever de goede naam van opdrachtnemer aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
• indien opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de verleende opdracht;
• indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.
d. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan de cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier bij gelegenheid worden vernietigd.

10. Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten

De opdrachtnemer is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is de opdrachtnemer hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

11. Depot en begroting

a. Indien opdrachtgever de door de opdrachtnemer ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist en bezwaar maakt tegen verrekening door de opdrachtnemer van hem toekomende gelden, dan worden die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam gedeponeerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
b. Indien opdrachtgever en declaratie van de opdrachtnemer die is verrekend met de door hem betaalde voorschotten en die betrekking heeft op civiele zaken, betwist in zodanige omvang dat gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde voorschotten wordt verlangd, dan is de opdrachtnemer verplicht, op verlangen van opdrachtgever, de declaratie ter begroting in te dienen bij de Deken der Orde van Advocaten te Amsterdam.

12. Bescherming van persoonsgegevens

a. Onder omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van de cliënt/uiteindelijk belanghebbende bij de cliënt vast te stellen en vast te leggen.
b. Wij dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13. Geschillen

a. Het kantoor kent een interne klachtenregeling.
b. Geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen kosteloos bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig worden gemaakt, dan wel worden beslecht volgens Nederlands recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.