Nieuws
Einde aan lucratieve wiethandel?

Door mr. Kim Kieft.

Vanavond, 1 februari 2017, vergadert de Tweede Kamer eindelijk over het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen.
Heeft dit voorstel een kans van slagen? Wat zijn de voor en tegen argumenten? Wordt 2017 het jaar van de softdrugs-regulatie? U leest het in deze blog.

Al jaren staat Nederland bekend om haar problematische gedoogbeleid, maar een verandering lijkt nog niet zo eenvoudig.

Op 26 februari 2015 hebben de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp (D66) het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet ingediend.
Het doel van het voorstel is helder: ‘het beperken van gezondheidsrisico’s door een einde te maken aan het paradoxale beleid voor coffeeshops dat de achterdeur ongeregeld laat’.
Hiervoor stellen de initiatiefnemers voor dat de maximaal toegestane handelsvoorraad kan worden verruimd. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een wettelijke regeling van de bedrijfsmatige teelt, bereiding, bewerking en levering van cannabis aan coffeeshops (de achterdeur). Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Tenslotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

Let op: het gaat niet op het legaliseren maar het reguleren van wietteelt.

Uit de kamerstukken blijkt dat de verschillende partijen het over één ding eens zijn: het unieke gedoogbeleid in Nederland is problematisch en schreeuwt om verandering. Zij hebben dan ook allen bewondering voor de initiatiefnemers.
Toch zal Bergkamp, de verdedigster van het voorstel, het vanavond niet makkelijk krijgen. Bij de fractieleden leven nog een hoop vragen en zorgen over de mogelijk nadelige effecten van het wetsvoorstel.
De grootste zorgen op een rijtje:

– Hoe verhoudt het wetsvoorstel zich ten opzichte van de internationale drugsverdragen waarin het handelen in verdovende middelen verboden wordt?
– Het grootste deel van de wietteelt in Nederland is voor het buitenland bestemd. Welke gevolgen zal de regulering van de achterdeur hebben op internationaal gebied?
– De regulering van de achterdeur kan leiden tot een toename van het aantal gebruikers, onder meer omdat de prijs van cannabis omlaag zal gaan en het gebruik ervan niet meer wordt gezien als iets afkeurenswaardig.
– Op welke wijze levert het voorstel een bijdrage aan het bestrijden van de georganiseerde misdaad? Het is voor wiettelers immers aanzienlijk eenvoudiger hun teelt weg te zetten bij hun eigen inkopers dan bij coffeeshops.
– Met het voorstel wordt een signaal afgegeven dat de drugs op lijst II van de Opiumwet veilig zijn en een aanvaardbaar risico met zich meebrengen.

De Raad van State heeft op 17 juni 2015 geadviseerd van het voorstel af te zien. Er zouden te veel negatieve bezwaren zijn.
Bergkamp krijgt vanavond de gelegenheid de fractieleden te overtuigen van haar voorstel.
Zij zal onder andere de volgende argumenten naar voren brengen:

– Door regulering van de achterdeur kunnen kwaliteitseisen worden gesteld aan hennep en hasjiesj.
– Ook kan door regulering een beter ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid worden gehandhaafd. Er kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen op wietzakjes worden gezet.
– De AHOGJ-criteria kunnen wettelijk worden verankerd.
– De niet gedoogde teelt kan door de regulering worden teruggedrongen.
– Het reguleren van de achterdeur zal 500 miljoen euro opleveren. Op politie en justitie kan worden bezuinigd en het heffen van accijnzen zal geld opleveren.

D66 meldde in september vorig jaar dat er een kamermeerderheid lijkt te zijn voor het wetsvoorstel. Een groot aantal partijen waaronder GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50plus zouden D66 steunen.
Indien het voorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet in de richting van een gereguleerde achterdeur. Dan wacht echter nog wel de Eerste Kamer.
Hopelijk weten we vanavond meer.

Door mr. Kim Kieft.